załóż konto
zaloguj się
największy w Polsce portal społecznościowy dla artystów, entuzjastów i mecenasów sztuki
objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej
Regulamin portalu

WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU TALENT.PL

 

 

Art. 1 WSTĘP
Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania portalu / serwisu talent.pl, znajdującego się pod adresem internetowym http://www.talent.pl/.
Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych użytkowników serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego serwis talent.pl.
Każdy potencjalny użytkownik, z chwilą rejestracji, zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu i może podejmować dalsze czynności, po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

Art. 2 DEFINICJE
2. 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
2.1.1. Administrator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów portalu na rzecz użytkowników talent.pl, którym jest NetAll spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie pod adresem 00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 80 lok. 206, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000352078, kapitał zakładowy Spółki: 50.000,00 zł w całości opłacony, NIP: 7010228837, REGON: 141336392.
2.1.2. Baza Kont (Profili) – zbiór danych i zdjęć i multimediów udostępnionych przez użytkowników talent.pl, które są za ich zgodą gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.
2.1.3. Konto – konto w talent.pl o określonym przez użytkownika loginie i haśle, zakładane przez danego użytkownika po dokonaniu przez niego rejestracji. Login do konta nie podlega zmianie (nie może być przez użytkownika zmieniony), a hasło może być zmienione wielokrotnie, po uprzednim zalogowaniu się użytkownika na własne konto lub w inny wskazany sposób:
2.1.3.1. Konto Rzeczywiste — dostępne dla użytkownika miejsce na talent.pl, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi. Kontem Rzeczywistym jest: "kobieta", "mężczyzna", "instytucja", "firma", "zespół".
2.1.3.2. Login – prywatna i rzeczywista nazwa użytkownika na talent.pl, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta.
2.2. Talent.pl – portal (serwis) internetowy figurujący pod adresem http://talent.pl/, będący platformą internetową, umożliwiającą ludziom utalentowanym w określonych dziedzinach bądź profesjach zaprezentowania się innym użytkownikom poprzez stworzone przez siebie dzieła oraz świadczący na rzecz użytkowników inne usługi drogą elektroniczną.
2.3. Osoba – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
2.4. Dzieła – (albo Utwory albo prezentacje) wszelka twórczość tekstowa, graficzna, audio, wideo bądź audio-wideo zamieszczana na talent.pl przez jego użytkowników.
2.5. Poczta – wewnętrzna elektroniczna skrzynka pocztowa służąca komunikacji między zarejestrowanymi użytkownikami talent.pl.
2.6. Regulamin - przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki użytkowników oraz Administratora.
2.7.Użytkownik - osoba korzystająca z portalu talent.pl, niezależnie od faktu dokonania rejestracji.
2.8. Użytkownik Konta Rzeczywistego – Użytkownik, który dokonał rejestracji Konta Rzeczywistego, posiadający uprawnienia do korzystania z tego konta.
2.9.Konto Srebrne – bezpłatne konto, co do zasady umożliwia pełne poruszanie się po talent.pl, czyli w szczególności oglądanie i zamieszczanie prezentacji, uczestnictwo w głosowaniach i konkursach niezastrzeżonych dla użytkowników płatnych kont, subskrybowanie kanałów użytkowników, odbieranie i wysyłanie wiadomości w wewnętrznym systemie pocztowym portalu, oraz układanie własnej „playlisty” swoich ulubionych artystów portalu.
2.10. Konto Złote:
- za 1 miesiąc: płatne smsem/przelewem/kartą – 4,92,- zł brutto,
- za 3 miesięcy: płatne smsem/przelewem/kartą – 11,07,- zł brutto,
- za 6 miesięcy płatne smsem/przelewem/kartą – 23,37,- zł brutto.
Oferuje usługi zawarte w koncie Srebrnym, oraz dodatkowo umożliwia: bezpłatnie wyróżniać swoje dzieła na głównej stronie portalu w boksie "Konta Złote" przez 15 dni od momentu ich umieszczenia, cotygodniowe umieszczenie 4 losowo wybranych linków do swoich dzieł w newsletterze talent.pl, automatyczne wzięcie udziału w losowaniu Twórcy dnia, oraz twój profil dodany do podstrony „Konta złote” w menu "Użytkownicy".
2.11. Mecenas – Użytkownik, który wpłacił przynajmniej na jedną prezentację na talent.pl kwotę w wysokości minimum 100,- zł. (sto złotych) w „Mecenat” na głównej stronie talent.pl.
2.12. Sprzedający - Użytkownik sprzedający prawa do stworzonych przez siebie zamieszczonych na talent.pl dzieł w formie przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielający na nie licencji wyłącznej bądź niewyłącznej.
Art. 3

Art. 3 TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

3.1. Przedmiotem działalności portalu talent.pl jest prowadzenie przez Administratora bazy Kont (Profili) umożliwiających ludziom utalentowanym w określonych dziedzinach bądź profesjach zaprezentowania się wszystkim użytkownikom internetu w postaci stworzonych przez siebie i zamieszczanych na talent.pl prezentacji audio, wideo, zdjęć lub audio-wideo i in. (dzieła lub utwory), jak również udostępnianie przez Administratora zasobów talent.pl w celu umieszczania w nim przez Użytkowników danych i zdjęć, o których mowa w niniejszym regulaminie.
3.2. Niezbędnym dla korzystania z talent.pl jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jego zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.
3.3. Nazwa „talent.pl”, jego koncepcja, wygląd graficzny (w tym wszelkie znaki graficzne), oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
3.4.W ramach talent.pl zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

Art. 4 UCZESTNICTWO W SERWISIE
4.1. Uczestnikami talent.pl są jego użytkownicy.
4.2. Utworzenie i korzystanie z konta w talent.pl jest dobrowolne i bezpłatne.
4.3. Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz użytkowników talent.pl wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu opłat oferowanych w cenniku oraz w niniejszym Regulaminie (konta płatne).
4.4. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem http://talent.pl ("załóż konto"). Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
4.5. Po rozpoczęciu procedury rejestracji konta, użytkownik akceptuje, że tworzone Konto jest kontem rzeczywistym.
4.6. Użytkownik konta rzeczywistego zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich danych osobowych zgodnych z prawdą: imię, nazwisko, data urodzenia, rodzaj konta, miasto, a także opcjonalnie pozostałych danych.
4.7. Akceptacja Regulaminu przez użytkownika konta rzeczywistego jest równoznaczna ze złożeniem poniższych oświadczeń:
4.7.1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia.
4.7.2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług talent.pl.
4.7.3. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na koncie są zgodne z prawdą.
4.7.4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4.7.5. zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w talent.pl dla celów świadczenia przez Administratora usług w talent.pl, oraz oświadczam, że osoby, których wizerunek umieściłem w talent.pl udzieliły takiego zezwolenia.
4.7.6. wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora w tym marketngowych oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu talent.pl.
4.7.7. umieszczenie na koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych Osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.

Art. 5 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
5.1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z talent.pl, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników oraz zakres udzielonej przez użytkowników licencji. Zasady techniczne działania i funkcjonalność talent.pl są bliżej opisane na stronach tego serwisu (w szczególności w zakładce FAQ.
5.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie lub na talent.pl, odpowiednie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.
5.3. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu.
5.4. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno konto, odnoszące się do jego osoby (konto rzeczywiste). Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego konta rzeczywistego wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez administratora. Zakazuje się udostępniania swojego konta innym osobom, jak i korzystania z kont należących do innych osób.
5.5. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie talent.pl. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez użytkownika, administrator ma prawo do zablokowania Konta. Działania użytkownika polegające na próbie destabilizacji talent.pl stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
5.6. Zawierając umowę z administratorem, użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
5.6.1. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych administratora oraz innych zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników talent.pl,
5.6.2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych użytkownikach, ich twórczości zamieszczanej na talent.pl bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu,
5.6.3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie talent.pl, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do kont innych użytkowników talent.pl,
5.6.4. niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę administratora, użytkowników i innych osób funkcjonujących na talent.pl.
5.7. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści i dane (w tym dźwiękowe, graficzne, muzyczne, słowno-muzyczne, audiowizualne, zdjęcia, itp.), w tym zdjęcia udostępnione przez niego dobrowolnie na talent.pl i dane osobowe, umieszczane przez niego na talent.pl, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych osób.
5.8. Użytkownik, umieszczając na koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych użytkowników oraz administratora, jak również upoważnia administratora do ich wykorzystania zgodnie postanowieniami regulaminu. W wypadku umieszczenia na talent.pl treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.), użytkownik akceptuje za pomocą internetu (online) niniejszy regulamin. 
5.9. Zabrania się wykorzystywania talent.pl w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celami. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie wszelkich treści (w tym dźwiękowych, graficznych, muzycznych, słowno-muzycznych, audiowizualnych, zdjęć, itp.) o charakterze pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
5.10. Umieszczenie na talent.pl prezentacji następuje po jej uprzedniej weryfikacji pod kątem formalnym i przedmiotowym przez administratora w przeciągu 3 dni od dnia jej przesłania (uploadu) przez użytkownika.
5.11. Podawane przez Użytkownika Dane oraz Dane Osobowe są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach talent.pl. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.

Art. 6 ZABLOKOWANIE i USUNIĘCIE KONTA
6.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta użytkownika, który łamie postanowienia niniejszego regulaminu, oraz którego działania uzna za szkodliwe dla talent.pl bądź innych użytkowników.
6.2. Każda ze stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
6.3. Rozwiązanie umowy przez użytkownika polega na usunięciu przez niego Konta, wysyłając żądanie na kontakt@talent.pl.
6.4. Umowa może zostać rozwiązana przez administratora poprzez zablokowanie konta w sytuacji:
6.4.1. naruszenia przez użytkownika postanowień regulaminu,
6.4.2. podejmowania przez użytkownika działań na szkodę użytkowników lub administratora,
6.4.3.umieszczenia na koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie talent.pl.
6.5. W wypadku umieszczenia na koncie słów powszechnie uznawanych za obelżywe, treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, administrator może usunąć te treści, a także uprawniony jest do zablokowania konta.
6.6. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć umieszczonych na koncie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z regulaminem.
6.7. W wypadku zablokowania konta przez administratora, założenie nowego konta wymaga uprzedniej zgody administratora.
6.8.W wypadku śmierci użytkownika, będącego osobą fizyczną lub likwidacji użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, umowa wygasa, konto użytkownika zostaje usunięte na skutek zgłoszenia okoliczności sprawy za pośrednictwem e-maila kontakt@talent.pl.

Art. 7 PRAWA AUTORSKIE
7.1. Dzieła zamieszczone przez użytkownika [autora lub artystę] na talent.pl i dane osobowe nie mogą naruszać praw majątkowych i niemajątkowych innych użytkowników lub osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych i praw osobistych. Zamieszczenie przez użytkownika dzieł dotyczących, przedstawiających lub odnoszących się do innych użytkowników lub osób trzecich możliwe jest jedynie za ich zgodą. Na żądanie administratora użytkownik winien przedstawić dysponowanie taką zgodą.
7.2. Poprzez zamieszczenie w portalu dzieł, lub innych treści, użytkownik wyraża zgodę na wgląd w nie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie przez innych użytkowników portalu oraz administratora, jak również upoważnia administratora do ich wykorzystania w celach związanych w szczególności z działalnością talent.pl, oraz promocyjnych. W wypadku umieszczenia na talent.pl dzieł, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.), użytkownik udziela administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do ich wykorzystania dla potrzeb świadczenia usług na talent.pl oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do administratora w wypadku ich wykorzystania w celach związanych z działalnością talent.pl. Użytkownik zezwala nadto administratorowi na usunięcie utworu z talent.pl.

Art. 8 MECENAT

8.1. Mecenat jest finansowym wspieraniem jednych użytkowników talent.pl przez drugich, miłośników i amatorów sztuki.
8.2. Mecenat polega na objęciu przez jednego użytkownika talent.pl „mecenatu” nad dziełem innego użytkownika talent.pl, tzn. wpłaceniu na konto twórcy ww. dzieła dowolnej kwoty.
8.3. Obejmowanie mecenatem dzieła wymaga rejestracji w serwisie obu użytkowników (mecenasa i twórcy dzieła).
8.4. W profilu użytkownika, który objął dzieło mecenatem jak i użytkownika, którego dzieło zostało objęte mecenatem, informacje o zdarzeniu znaleźć można na podstronie "Mecenasi talent.pl" (znajdującej się w dwóch miejscach na talent.pl). Jeśli dzieło objęte mecenatem zostało z jakiegoś powodu usunięte z portalu, oznaczenie "Mecenas sztuki" nadal widnieje w profilu mecenasa bez oznaczonego dzieła.
8.5. Użytkownik może objąć mecenatem dowolną ilość dzieł ze wszystkich kategorii i podkategorii zamieszczonych na talent.pl.

Art. 9 ROZLICZENIA MECENATU
9.1. Kwota objęcia dzieła mecenatem musi być określona w polskich złotych - proszę wpisywać kwotę bez "zł/pln.
9.2. Minimalna kwota wpłaty w celu objęcia dzieła mecenatem stanowi 100 zł.
9.3. Od wpłaty dokonanej przez użytkownika w celu objęcia mecenatem dzieła, talent.pl automatycznie pobiera 5% tej kwoty w ramach swojego wynagrodzenia. Pomniejszona kwota przekazywana jest niezwłocznie na konto twórcy wspomnianego dzieła.
9.4. Wypłata środków z serwisu następuje za pośrednictwem serwisu PAYPAL na podany podczas rejestracji adres e-mail. Nawet jeśli użytkownik nie posiada konta w PAYPAL to ten informuje go e-mailem jaka kwota jest do odebrania i prosi o rejestrację w PAYPAL w celu przelania pieniędzy (podając link do rejestracji w PAYPAL).
9.5. Użytkownik nie ponosi żadnych opłat PAYPAL, które ponosi za niego talent.pl, zgodnie z regulaminem i taryfą PAYPAL.

9.6. Wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. PAYPAL informuje użytkownika o wpłaconej na jego rzecz kwoty w ramach mecenatu na e-mail podany w rejestracji talent.pl w celu odbioru przedmiotowej kwoty przez użytkownika. W razie nieodebrania kwoty przez użytkownika za pośrednictwem PAYPAL, może on zgłosić się w tej sprawie na kontakt@talent.pl  

Art. 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
10.1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu talent.pl wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na kontach użytkowników.
10.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez użytkowników z funkcjonalności talent.pl, wynikających z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania użytkownicy zostaną powiadomieni.
10.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez użytkowników. Treści umieszczane przez użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców talent.pl. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem administratora bądź innych osób.
10.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystanie przez nie danych użytkowników niezgodnie z celem działania talent.pl.
10.5 Administrator nie ponosi odpowiedzialności w wypadku skierowania do niego przez inne osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.

Art. 11 REKLAMACJE
11.1.Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu talent.pl mogą być reklamowane przez użytkownika poprzez zgłoszenie tego administratorowi na adres: kontakt@talent.pl lub pisemnie na adres: NetAll spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie pod adresem: 00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 80 lok. 206.
11.2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego regulaminu lub przepisów prawa.
11.3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w konto użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu talent.pl oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu konta.
11.4. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne osoby przy wykorzystaniu funkcjonalności talent.pl. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.

Art. 12 PRZEPISY KOŃCOWE
12.1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://talent.pl/portal/SiteContent?item=terms.
12.2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
12.3. W wypadku dokonania zmian w regulaminie, administrator poinformuje o tym niezwłocznie użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu regulaminu na łamach talent.pl. Zmiana regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie, zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z talent.pl po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści regulaminu.
12.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia działalności talent.pl, tj. 1 listopada 2010 r.
12.5. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.


Talent.pl

 

Czytajcie naszego bloga:
talentpl.tv
Oglądaj też wszystkie dzieła talent.pl na talentpl.tv!
kamilaozgowicz
ilość dodanych dzieł: 4
odwiedzin: 1049 lubi go/ją: 2
dołączył(a): 18/03/2015
tablica ogłoszeń
talent.pl - miejsce narodzin talentów
| | |
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2014 talent.pl
Wykonanie: Jassmedia, Projekt graficzny: talent.pl